Infødsret bruger cookies til statistik og optimering af indhold. Klik OK eller gå videre på Indfødret for at acceptere cookies. Du kan sige nej tak til statestik. Læs mere om cookies. OK

Ansøgning om dansk statsborgerskab

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev fredag den 29. juni 2018 enige om nye regler, som skærper kravene til at blive dansk statsborger. De nye regler for opnåelse af statsborgerskab fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018  og er tilgængelige her. Du kan endvidere læse mere om de nye regler på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

De nye regler for opnåelse af statsborgerskab trådte i kraft den 5. juli 2018. Ansøgere, der ønsker at få dansk statsborgerskab, skal opfylde de krav, der fremgår af de nye regler.

Med de nye regler er der bl.a. indført skærpede betingelser i de tilfælde, hvor en ansøger på grund af sygdom søger dispensation fra kravet om danskkundskaber og kravet om dokumentation for en bestået Indfødsretsprøve af 2015. For at få sagen forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg skal ansøgeren fremover dokumentere flere forhold end efter de hidtidige regler.

Den lægeerklæring,  der henvises til i ansøgningsløsningen, er ikke længere dækkende. Hvis du ønsker at vedhæfte en lægeerklæring til din ansøgning, skal din læge indtil videre udfylde en almindelig lægeerklæring. Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet en ny standardlægeerklæring i lyset af de nye retningslinjer for meddelelse af dansk statsborgerskab. 

 


Efter grundlovens § 44 kan en udlænding kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, der kan tildele udlændinge dansk statsborgerskab.

Det koster 3.800 kr. at søge om dansk statsborgerskab. Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med ansøgningen om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang. Det vil sige, at der i forbindelse med en eventuel ny ansøgning efter et afslag ikke betales gebyr igen. Før du eventuelt indgiver en ny ansøgning, skal du orientere dig i de gældende regler for opnåelse af dansk statsborgerskab. Du skal, før du indgiver en ny ansøgning, sikre dig, at du opfylder alle de relevante betingelser, idet du ellers må påregne igen at få et afslag på dansk statsborgerskab.

Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge- og Integrationsministeriet, om ansøgeren opfylder de betingelser for at få dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation.

Der vil i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere af de betingelser, som fremgår af cirkulæreskrivelsen.

De ansøgere, der opfylder betingelserne i cirkulærebeskrivelsen, eller som har fået dispensation fra betingelserne efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som behandles af Folketinget.

Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter traditionelt set to lovforslag om indfødsrets meddelelse; et i oktober og et i april.

Du kan læse mere om regler om dansk statsborgerskab og om muligheden for dispensation på www.uim.dk.

NemID