Ans√łgning om dansk statsborgerskab

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev fredag den 29. juni 2018 enige om nye regler, som skærper kravene til at blive dansk statsborger.

De nye regler for opnåelse af statsborgerskab fremgår nu af cirkulæreskrivelse nr. 9535 af 2. juli 2018 og er tilgængelige her. Du kan endvidere læse mere om de nye regler på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

De nye regler for opnåelse af statsborgerskab træder i kraft den 5. juli 2018. Ansøgere, der fremover ønsker at få dansk statsborgerskab, skal således i udgangspunktet opfylde de krav, der fremgår af de nye regler.

Med de nye regler er der bl.a. indført skærpede betingelser for de tilfælde, hvor en ansøger på grund af sygdom ønsker dispensation fra sprogkravet og kravet om dokumentation for en bestået Indfødsretsprøve af 2015. For at få sagen forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg skal ansøgeren fremover dokumentere flere forhold end efter de hidtidige regler.

Såfremt du ønsker at vedhæfte mere dokumentation til din ansøgning, end det på nuværende tidspunkt er muligt i den digitale ansøgningsløsning, kan du med fordel vedhæfte dokumentationen i ét dokument til allersidst i ansøgningen (under punkt 13) eller efterfølgende sende dokumentationen via e-boks til cvr.nr. 36 97 71 91 (vælg "Departementet"). Ministeriet anbefaler, at du venter med at sende den supplerende dokumentation til efter modtagelsen af det kvitteringsbrev, som du typisk får efter 1-2 uger efter ansøgningens indgivelse. Dit journalnummer vil fremgå af kvitteringsbrevet, og dette journalnummer skal du anføre, når du fremsender yderligere dokumentation til din sag.

Bemærk herudover, at den lægeerklæring, som der henvises til i ansøgningsløsningen, ikke længere er dækkende. Hvis du ønsker at vedhæfte en lægeerklæring til din ansøgning, skal din læge indtil videre udfylde en almindelig lægeerklæring. Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet en ny standardlægeerklæring i lyset af de nye retningslinjer for meddelelse af dansk statsborgerskab.


Efter grundlovens § 44 kan en udlænding kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, der kan tildele udlændinge dansk statsborgerskab.

Det koster 1.200 kr. at søge om dansk statsborgerskab. Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med ansøgningen om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang. Det vil sige, at der i forbindelse med en eventuel anmodning om genoptagelse efter et afslag ikke betales gebyr igen.

Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge- og Integrationsministeriet, om ansøgeren opfylder de betingelser for at få dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9535 af 2. juli 2018 om naturalisation.

Der vil i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere af de betingelser, som fremgår af cirkulæreskrivelsen.

De ansøgere, der opfylder betingelserne i cirkulærebeskrivelsen, eller som har fået dispensation fra betingelserne efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som behandles af Folketinget

Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter traditionelt set to lovforslag om indfødsrets meddelelse; et i oktober og et i april.

Du kan læse mere om regler om dansk statsborgerskab og om muligheden for dispensation på www.uim.dk.

NemID