Ansøgning om dansk statsborgerskab

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik fredag den 29. juni 2018 en aftale om indfødsret. Derved blev kravene til at blive dansk statsborger skærpet.

Reglerne for opnåelse af statsborgerskab fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018. Du kan læse mere om reglerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Der er blandt andet indført skærpede betingelser i de tilfælde, hvor en ansøger på grund af sygdom søger dispensation fra kravet om danskkundskaber og kravet om dokumentation for en bestået Indfødsretsprøve af 2015. For at få sagen forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg skal ansøgeren fremover dokumentere flere forhold end efter de hidtidige regler.

Den lægeerklæring, der henvises til i ansøgningsløsningen, er ikke længere dækkende. Hvis du ønsker at vedhæfte en lægeerklæring til din ansøgning, skal din læge indtil videre udfylde en almindelig lægeerklæring. Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet en ny standardlægeerklæring i lyset af de nye retningslinjer for meddelelse af dansk statsborgerskab.


Efter grundlovens § 44 kan en udlænding kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, der kan tildele udlændinge dansk statsborgerskab.

Det koster 3.800 kr. at søge om dansk statsborgerskab. Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med ansøgningen om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang. Det vil sige, at der i forbindelse med en eventuel ny ansøgning efter et afslag ikke betales gebyr igen.

Før du eventuelt indgiver en ny ansøgning, skal du orientere dig i de gældende regler for opnåelse af dansk statsborgerskab.

Du skal, før du indgiver en ansøgning, sikre dig, at du opfylder alle de relevante betingelser, idet du ellers må påregne at få et afslag på dansk statsborgerskab.

Du skal opfylde betingelserne for at blive meddelt dansk statsborgerskab frem til det tidspunkt, hvor lovforslaget vedtages. Hvis dine forhold ændrer sig, fra du har indgivet din ansøgning og frem mod lovens vedtagelse, og du således ikke længere opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab, skal du straks oplyse Udlændinge- og Integrationsministeriet om det.

Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge- og Integrationsministeriet, om ansøgeren opfylder de betingelser for at få dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation.

Der vil i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere af de betingelser, som fremgår af cirkulæreskrivelsen.

De ansøgere, der opfylder betingelserne i cirkulærebeskrivelsen, eller som har fået dispensation fra betingelserne efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som behandles af Folketinget.

Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter normalt to lovforslag om indfødsrets meddelelse; et i oktober og et i april.

Du kan læse mere om regler om dansk statsborgerskab på www.uim.dk.

NemID